Ko woni e nder njuɓɓudi ndin:

Jannde yowitiinde e koddigal

Hiɗa waawi jokkude jannde nden e Fulfulde (Pulaar), maa ɗemngal gonngal ngal waawu-ɗaa. E ndee jannde a faamay piiji ɗuuɗuɗi yowitiiɗi e no nguurndam Beljik wa’i: gollugol, koɗam, cellal, adeenaɓeeri (transportation), jannde wonande sukaabe e kala ko waawu-ɗaa nafitoraade nder Beljik, foddeeji (hakkeeji) maa e waɗɗiiɗi maa… Maa a yahdu e woɓɓe jinndon (yiilo-ɗon/wancon) Briksel, maa a hawru e yimɓe woɓɓe jogiiɓe mecce e baawɗe seertuɗe. Jannde nden no lamndii saa’iiji 60, kadi en ndaariday fii jannde nde ɓur-ɗaa haanidude, nde ɓur-ɗaa yiɗude.

Jannde fuɗɗotooɓe Nederlandeere

So tawi hiɗa yiɗi hoɗude ɗoo, hiɗa foti anndude ɗemɗe ɗen. E yeru (misal), ɗemɗe no hitti sanne e ɗaɓɓugol golle, maa jokkondirde e janngirde to sukaaɓe maa janngata. Ko ɗum waɗi men wallete e janngugol Nederlandeere. Men ndaaray to ganndal maa tolnii (hewti), men ɗaɓɓane jannde ɗemngal ngal e leegal to hoɗu-ɗaa ton.

Ataliyeeji, eltudi yowitiindi e golle, jannde, e naftorgol yaajeende

Hiɗa yiɗi gollande janngo maa. Bon hino yuɓɓina ataliyeeji e jonndeeji to neɗɗo waawi humpitaade fii golle, jannde, o annda no o nafitorta yaajeende makko. Men wallete eɓɓugol no golle ɗaɓɓirtee e nder luumo-golle ngon. No gasa hiɗa yiɗi (faalaa) ɓeydude jannde, ekkitoo golle, maa yiidude e yimɓe woɓɓe fii yaajingol laylayto (network) maa ngon? Men ndaaray si ɗa yiɗi golle yarlitaare, ɗarte, pinal maa jokkondirde e kawtite e nder Briksel. Men wallete anndaa no ɗee lamnde fof jaabortee.

Eltugol teelɗuɗo (individual)

E nder ngol laawol naatnaatondiral, hiɗa waawi hooloraade ballal ngal mbaadi teelɗundi gila ñannde winndi-ɗaa to Bon. Haaloowo ɗemngal maa, maa ɗemngal ngal waawu-ɗaa, maa wallire-ɗaa nantinoowo. A jooɗodoto e diisndeteeɗo maa on yeewton ko yowitii e jannde nde haanu-ɗaa jokkude, maa no sukaaɓe maa wallirtee ɓe toppitee, eɓɓoore nde moƴƴinantaa janngo maa fii wuurugol e nder Beljik. So tawi kadi hiɗa jogii diplom, men ndaaray si tawii himo waawi fonndeede haa waawaa huutorde mo e nder Beljik. So hiɗa jogii lamnde heertiide, diisndeteeɗo maa on hollete waawuɗo ma wallitaade hen.

Sukaaɓe ɗaayɓe

Hay ɗaayɓe, maa wi’en fayɓe ɓe hellifaaka, no toolnaa ɗoo. Meɗen (miɗen) waawi hollude sukaaɓe mon ɓen laawol no ɓe janngira. Meɗen jokkondiri e feddeeji ɗuuɗuɗi waawuɗi wallitaade sukaaɓe mon taweede e coftale seertuɗe eɓɓanaaɗe ɗaayɓe.