Ko woni ballal ngal waawu-ɗaa heɓude to (ka) Bon?

Ko e nder Briksel hoɗu-ɗaa?  Ko a janano e leydi ndin? Hiɗa (aɗa) yiɗi anndude e taakude Briksel, Falander, e Beljik ? Anndu hiɗa haani jokkondirde e Bon. Kala ko yiɗu-ɗaa maa faala-ɗaa anndude ko yowitii e golle, koɗam, e nguurndam ɗoo e Briksel, Bon no (ina) waawi wallude ma hen. So tawii hiɗa haanidi e ballal ngal, a heɓay njuɓɓudi (program) natnaatondiral maa ko wi’etee entegrasiyon tawa no wondi e jannde e eltudi. Ka timmoode a heɓoyay ceedaagu naatnaatondiral. Jokkondir kisan e diisndeteeɓe amen ɓen haa anndaa ko ɗuuɗi, humpit-ɗaa ko yaaji.