آیا تاسو بروکسل ته نوي راغلي یاستئ او هر څه تاسو ته نوي دي؟ یا تاسو دلته ډیر وخت اوسېږئ، مګر سره له دې هم  تاسو پوښتنې لرئ؟ موږ پوهیږو چې کله ناکله څمره ستونزمن وي چې هغه څه ومومئ چې په لټه کې یاستئ.  له همدې امله تاسو کولی شئ چې د بن له طریقه په ټولنې کې د بلدیدلدو پروگرام تعقیب کړئ. کورس او لارښوونه ستاسو په ژبه کې دي. زموږ تجربه لرونکي کارکوونکي به خوشحاله شي چې ستاسو د ټولو پوښتنو ت ځواب پیدا وکړي.